Обратно Обслужване от служба по трудова медицина на звено за предоставяне на услуги в домашна среда „Помощ в дома” към Общинско предприятие „Социален патронаж"

Столична община набира оферти за избор на изпълнител за: „Обслужване от служба по трудова медицина на звено за предоставяне на услуги в домашна среда „Помощ в дома” към Общинско предприятие „Социален патронаж", на основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП.

Код по Коп: 45262330

І. Изисквания към поръчката:

1. Услугата се извършва за срок от една година.

2. Обслужване на 30 лица от службата по трудовата медицина, което да включва следните дейности:

2.1. Водене на здравни досиета;
2.2. Изготвяне на анализи на здравното състояние на работниците и служителите;
2.3. Препоръки за осигуряване и провеждане на контрол по спазване на правилата, нормите и инструкциите по безопасност и здраве при работа;
2.4. Съдействие и участие в изготвянето на цялостната документация по здравословни и безопасни условия на труд;
2.5. Трудово-правна консултация;
2.6. Консултиране при трудови злополуки;
2.7. Изготвяне на планове, инструкции и правила за работа;
2.8. Водене и организиране на документацията от работа на ГУТ.

3. Оценка на риска, оценка на работния процес, организацията на труд, фактори на работната среда и определяне на изложените на риск лица за 2 лица.

ІІ. Изисквания към участниците:

1. Фирмата по трудова медицина да има регистрация и правилник за дейността.

ІІІ.Участниците трябва да представят:

1. Копие на регистрация на фирмата по трудова медицина в Министерството на здравеопазването.

2. Копие на правилник за дейността на фирмата по трудова медицина.

ІV. Критерии за оценка на офертите – най-ниска цена.

V. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 12:00 ч. на 20.06.2013 г. на ул. „Московска” № 33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката.

VІ. Всяка оферта трябва да съдържа: данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. ценово предложение - Образец № 2. документи по т.ІІІ.

VІІ. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

VІІІ. Допълнителна информация можете да получите на тел.: 9377 252, лице за контакт – М. Сръндева, дирекция „Обществени поръчки и концесии” и на тел.: 02 8188513, лице за контакт – Младенова, ОП„Социален патронаж”.

Приложение: