Обратно Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически...

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Мониторинг на ефективността на маркетинговите дейности в рамките на проект: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между МРРБ и Столична община в Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" Бюджетна линия: BG161PO001/3.2-03/2012, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма", Операция 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите".

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-250/20.12.2013 г.

Цена на Документацията за участие - 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 13.01.2014 г.

Срок за подаване на оферти: 20.01.2014 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

Отварянето на подадените оферти на кандидатите в откритата процедура ще се състои в заседателната зала на ул. „Париж” №3 на 22.01.2014 г. от 11:00 часа.

***

Публикувано на 4.3.2014 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще се състои на 07.03.2014 г. от 13:00 часа, в сградата на Столична община, ул. „Париж” №3, заседателна зала.