Назад

Извършване на строително-ремонтни работи, доставка и монтаж на оборудване в бивш диспечерски пункт, находящ се на кръстовището при бул. „Ботевградско шосе” и ул. „Витиня”

Столична община, ул. „Московска” № 33, набира оферти за „Извършване на строително-ремонтни работи, доставка и монтаж на оборудване в бивш диспечерски пункт, находящ се на кръстовището при бул. „Ботевградско шосе” и ул. „Витиня”.

І. Изисквания към участниците:

1. Участникът да притежава сертификат за качество ISO 9001:2008 с обхват – проектиране, строителство и ремонтни дейности. Представя се копие на сертификата.
2. Участникът за представи три броя договори за строително-монтажни дейности за последните три години. Изискването се доказва със списък на договорите придружен с препоръки за добро изпълнение.

ІІ. Критерий за оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта” при показатели за оценка: срок за изпълнение – 20 т. и цена – 80 т.

ІІІ. Ориентировъчна стойност – до 20 000 лева с ДДС.

ІV. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 17.00 часа на 30.07.2013 г. на ул. „Московска” № 33, фронт-офис. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.

V. Всяка оферта трябва да съдържа: - данни на лицето, което прави предложението – Образец № 1; - ценово предложение – Образец № 2; - количествено-стойностна сметка; - документи по т. І.

VІ. Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 9377 544, лице за контакт Илия Илиев.

Приложение: