Обратно Извършване на независим одит на изпълнението на проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: „Извършване на независим одит на изпълнението на проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 15.07.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:30 часа на 22.07.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата

***

Публикувано на 26.9.2013 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 30.09.2013 от 14:00 часа на ул. „Париж” №3, Зала 109.