Назад

Изпълнение на мерки за информация и публичност” в рамките на проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей на София с активно присъствие на минерална вода”, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/009. Договорът е сключен между МРРБ и Столична община в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: „Изпълнение на мерки за информация и публичност” в рамките на проект „Адаптация на Централна минерална баня за Музей на София с активно присъствие на минерална вода”, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010/009. Договорът е сключен между МРРБ и Столична община в рамките на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” на ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 05.02.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 17:30 часа на 12.02.2013 г.
Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-234-[1]/28.01.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-234-[2]/07.02.2013 г.

***

Публикувано на 12.3.2013 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя за обществената поръчка, ще бъде на 14.03.2013 г., ул. „Париж” №3, Зала №109, от 13:00 часа.