Обратно Изграждане и поддържане на техническите средства на кръстовищата със светлинно регулиране на територията на Столична община

Столична община откри открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: "Изграждане и поддържане на техническите средства на кръстовищата със светлинно регулиране на територията на Столична община".

Откритата процедура е открита с Решение СО-РД-09-03-28/08.02.2013 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 15.03.2013 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 25.03.2013 г. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-1354-[2]/07.03.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1354-[5]/12.03.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1354-[6]/15.03.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1354-[7]/19.03.2013 г.

***

Решение за промяна
Писмо във връзка с допусната техническа грешка и дублиране на количествено-стойностна сметка
Писмо за спиране на процедурата във връзка с жалба от "Асиком" ООД
Решение

***

Публикувано на 20.5.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за процедурата, ще се състои на 22.05.2013 г. от 14:00 ч. на ул. „Париж”№ 3 – Заседателна pала.