Назад

Избор на изпълнител за извършване на СМР по Проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД, гр. София

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по Проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД, гр. София“

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-24/07.02.2013 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2013-0016.

Цена на Документацията за участие – 20 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 22.02.2013 г.

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: Столична община всеки работен ден на ул.”Париж” №3, стая №1, след издаването на фактура на ул. „Париж” №3, ет.4, стая 405, и заплащането й в касата на ул.”Париж” №3, етаж 2, стая № 201.Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10:00 ч. до 12:00 ч. Срок за подаване на оферти: 04.03.2013 г., 17:30 часа. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Отговори на въпроси - СО-2600-988/15.02.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1144-[1]/25.02.2013 г.
Отговори на въпроси - СО-2600-1144-[2]/26.02.2013 г.

***

Публикувано на 04.03.2013 г.

На основание чл. 68, ал.2 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на офертите ще се проведе на 07.03.2013г. от 14:00 часа на ул. „Московска” №33.

***

Публикувано на 17.4.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на допуснатите участници в процедурата, ще се състои на 19.04.2013 г. от 10:00 часа на ул. „Московска” №33.