Назад

Избор на изпълнител на дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация по Проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител на дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация по Проект „Технологично обновление и ремонт на Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания ЕООД, гр. София".

Процедурата е открита с Решение СО-РД-09-03-80/22.04.2013 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2013-0054.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 09.05.2013 г. Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това всеки работен ден на адрес Столична община, ул. "Париж" №3, стая №1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.4, стая №405 и заплащането й в касата на ул. "Париж" №3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в петък, последният ден от месеца и в предпразничен ден от 10.00 ч до 12.00 ч.

Срок за подаване на оферти: 16.05.2013 г., 17:30 часа. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Публикувано на 03.07.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлагани цени на участниците в процедурата, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще се състои на 05.07.2013г. от 10:00 часа на ул. „Московска” №33, зала №2.