Назад

Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции: 1. Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2. Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство; 3. Консумативи за копирна и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи (тонер касети) за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции:

1. Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет;

2. Консумативи за копирна и разпечатваща техника, използвана в Направление Архитектура и Градоустройство;

3. Консумативи за копирна и разпечатваща техника за нуждите на 22 отдела на дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси".

Код по КОП 30125100

Процедурата е открита с № СО-РД-09-03-45/12.03.2013 г., вписана в Регистъра на обществени поръчки с уникален № 00087-2013-0030.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Лицата, желаещи да подадат оферта, задължително следва да закупят документация за участие в указания в обявлението срок: 16:00 часа на 26.03.2013 г.

При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането.
Цената на документацията се превежда по банкова сметка:

IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301
BIC код на SOMBBGSF
Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча" №6.

Срок за получаване на оферти: 17:00 часа на 05.04.2013 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

За допълнителна информация: тел: 02 9377 545 - Блага Живкова

***

Отговори на въпроси 1 - СО-2600-1996/22.03.2013
Приложение към Отговори на въпроси 1: Образци с правилно изписано наименование на консуматива за позиция №48 (Обособена позиция №1)
Отговори на въпроси 2 - СО-2600-1996-[1]/28.03.2013

***

Публикувано на 27.5.2013 г.

Пликове №3 „Предлагана цена” на участниците в процедурата, чийто оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени на 29.05.2013 г. от 9:00 часа в сградата на Столична община на ул. „Париж” № 3 - залата на първия етаж (№109).

При отварянето на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите цени имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване.

За допълнителна информация: тел: 02 9377545 - Блага Живкова

***

Публикувано на 12.08.2015 г.

Информация за приключване на договор

***

Публикувано на 17.08.2015 г.

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договор