Заглавие Дата на публикуване
Закупуване на медицинска апаратура за нуждите на общински лечебни заведения по обособени позиции: 1. Апарат за лазерна дентална медицина за „ДЦ VІ-София” ЕООД; 2. Апаратура за клинична лаборатория за „ДКЦ ХХХ-София” ЕООД 31.10.2012
Борсово представителство за доставка на горива за моторните превозни средства, собственост на Столична община 31.10.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на консултант за изготвяне на формуляр за кандидатстване за проектно предложение на СО: "Парково пространство на Национален дворец на културата (НДК) - възстановяване и обновяване" по ОП "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема BG 161PO001/1.4-09/2012: "Зелена и достъпна градска среда" 31.10.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Организиране на система за разделно събиране, приемане за последващо третиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична община" 31.10.2012
Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация в сградите на следните заведения за социални услуги: 1. Център за временно настаняване „Св. София”, кв. Захарна фабрика, бл. 51А; 2. Дневен център за възрастни хора с ментални увреждания „Св. Марина”, ж.к. „Сердика”, ул. „Гюешево” 30.10.2012
Ремонт на покрив на сградата на Столична община, на ул. „Московска“ №33 – ниско тяло 24.10.2012
Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на здравните кабинети в училища и детски заведения на територията на Столична община 22.10.2012
Изграждане на „Контактен център на Столична община” 19.10.2012
Избор на консултант за изготвяне на техническо задание за изграждане на интелигентна система за управление на трафика 18.10.2012
ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на външен изпълнител относно изпълнението на Компонент 3 на проект „Подобряване на регионалните политики за финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори” (Regional Policy Improvement for Financially Sustainable Creative Incubator Units – InCompass) по Програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC на ЕС" 10.10.2012