Назад

Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)” в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-с-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Възстановяване на приоритетни хабитати тип влажни зони и видове с европейско значение по течението на река Лесновска (в района на с. Негован)” в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №5103020-с-013 от 17.01.2012 г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие”.

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-64/26.07.2012 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 15.08.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 22.08.2012 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***
Отваряне на офертите