Назад

Услуги по поддържане чистотата на спирките на масов градски транспорт (МГТ), разположени по Софийски околовръстен път – Южна дъга и доставка на нови улични кошчета за битови отпадъци

Столична община, ул. ”Московска” №33, публикува настоящата покана за представяне на оферти за обществена поръчка по чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП с предмет: „Услуги по поддържане чистотата на спирките на масов градски транспорт (МГТ), разположени по Софийски околовръстен път – Южна дъга и доставка на нови улични кошчета за битови отпадъци”.

Кодове по КОП 90610000, 90511000.

Териториален обхват:

Спирките на МГТ, разположени по Софийски околовръстен път – Южна дъга, в двете посоки по маршрут на автобусна линия А 111 от ж.к. „Младост – 4” до ж.к. „Люлин – 2, 4” – общо 36 броя.

Обхват на дейностите:

1. Доставка и монтаж на улично кошче за битови отпадъци, вкл. стойката;
2. Почистване на кошчетата от спирките с кратност 3 пъти седмично: в Понеделник, Сряда и Петък;
3. Метене ръчно площта на спирките, вкл. на част от пътното платно с ширина 0,50м, пред спирките, по дължината им, съгласно приложените индивидуални схеми;

1. Изисквания за изпълнението на поръчката:

1.1. Поръчката трябва да се изпълнява в съответствие с Техническото задание. Столичен инспекторат към СО ще осъществява директен контрол върху количеството и качеството на изпълнените дейности.
1.2. Предложените от участниците кошчетата за битови отпадъци, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Техническото задание.
1.3. Срок на изпълнение на поръчката – до приключване на откритата процедура с предмет: „Услуги за зимно поддържане и лятно почистване на пътища в Природен парк „Витоша”, на част от републиканските пътища в границите на София-град и част от общинската пътна мрежа – Републикански пътища-юг” и сключване на договор, но не по-късно от 30.12.2012 г.

2. Изисквания към участника:

Участникът следва да е изпълнил успешно поне един договор с предмет подобен на предмета на настоящата поръчка през предходните 3 години. Успешното изпълнение на договора се удостоверява с представяне на референция, която съдържа информация за Възложителя по договора, предмета и периода на изпълнение на договора, както и оценка за качеството на изпълнение.

3. Изборът на изпълнител ще се извърши при критерий за оценка на офертите „най-ниска цена" Оценката на ценовите предложения се изчислява на базата на съпоставяне на предложените единични цени на отделните видове дейности по описания по-долу ред. Максималния брой точки, който може да бъде получен от участник в процедурата е 100 (сто). Оценяват се представените в ценовото предложение от участниците единични цени за всяка от дейностите поотделно. Единичните цени за всяка от дейностите са с тежест както следва:

№ по ред Наименование на дейността тежест
1. Доставка и монтаж на улично кошче за битови отпадъци, включително стойката 20 точки
2. Почистване на кошчетата от спирките с кратност 3 пъти седмично: в Понеделник, Сряда и Петък. 40 точки
3. Метене ръчно площта на спирките, вкл. на част от пътното платно с ширина 0,50м, пред спирките, по дължината им, съгласно приложените индивидуални схеми. 40 точки

Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва, за всяка от дейностите по отделно. Предложената най-ниска цена за съответната дейност, получава максималния брой точки, за тази дейност. Точките на предложените от другите участници цени се изчисляват по формулата:

С1n = (Смин.n * Xi) / С
„Смин” е стойността на най – ниската предложена единична цена за съответната дейност (без ДДС);
„С” е стойността на съответната дейност, която се оценява от съответното ценово предложение (без ДДС).
„Xi”- максималния брой точки за съответния вид дейност.

Оценката на участника С 1 се определя като се сумират получените точки за отделните видове дейности На първо място се класира участникът с най-голям брой точки. Останалите участници, подали оферта, се класират в низходящ ред.

4. Срок на валидност на офертата - не трябва да бъде по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

5. Всички документи и образци, необходими за подготвяне на Оферта са публикувани към настоящата Покана.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 02 9377 545, лице за контакт - Блага Живкова.

6. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

7. Офертите за участие се подават в срок до 12:00 часа на 10.08.2012 г. в Столична община на ул. „Московска" №33, фронт-офис.

8. Всяка оферта трябва да съдържа:

  • Образец № 1 Оферта, включително списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани и подпечатани от участника;
  • Административни сведения за Участника (Образец № 2)
  • Списък – декларация на изпълнени договори с предмет подобен на предмета на настоящата поръчка през предходните 3 години - Образец № 3, придружен с референции, съдържащи информация за Възложителя по договора, предмета и периода на изпълнение на договора, както и оценка за качеството на изпълнение.
  • Предложение на участника за кошчетата за битови отпадъци, които ще доставя. Прилагат се доказателства за съответствие с изискванията, посочени в Техническото задание – копия от каталози, фотографски снимки, и други.
  • Ценово предложение - Образец № 4; Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.

9. Прогнозната стойност на поръчката е 10 000 лв. с ДДС.

10. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от прогнозната стойност на договора без ДДС и се представя в една от следните форми: парична сума, внесена по сметка:

IBAN BG72SOMB91303333008301,
BIC SOMBBGSF,
Общинска банка АД, клон „Врабча”, ул. Врабча № 6, гр. София, на името на Столична община, дирекция „Финанси” или банкова гаранция за срока на договора.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на Договора.

Приложения: