Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Предоставяне и обслужване на химически тоалетни кабини на обекти от зелената система на гр. София през 2013-2014 г."

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Предоставяне и обслужване на химически тоалетни кабини на обекти от зелената система на гр. София през 2013-2014 г."

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9010451.

Допълнителни документи:

***

Протокол РД-09-02-334-[1]/17.01.2013 г. за възлагане изпълнението на обществената поръчка.