Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Осъществяване на денонощна физическа охрана на обект депо за неопасни отпадъци "Садината" с видеонаблюдение"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Осъществяване на денонощна физическа охрана на обект депо за неопасни отпадъци "Садината" с видеонаблюдение"

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9010543, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С Протокол № СО-РД-09-02-1/02.01.2013 г. е утвърдено класирането на допуснатите участници ва настоящата обществена поръчка както следва:

Участник
1. „АСО София” ООД
2. „СТРОНГ – ЕС” ООД