Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изработване и доставка на печатни информационни и аудиовизуални материали, обемно лого и брандиране на врати и прозорци за нуждите на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България"

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Изработване и доставка на печатни информационни и аудиовизуални материали, обемно лого и брандиране на врати и прозорци за нуждите на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на Кохезионната политика в България"

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9005295, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № РД-09-02-185/1/15.10.2012 г. е утвърдено класирането на участниците в гореописаната процедура както следва:

1.„ДЪ НЕТ” ЕООД – 36 372 /тридесет и шест хиляди триста седемдесет и два/ лева с ДДС.