Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на „Технически сътрудник” за управление и изпълнение на проект: „Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на „Технически сътрудник” за управление и изпълнение на проект: „Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София”, в изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. между Столична община и МРРБ.

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА" под уникален код 9005046, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи: