Назад

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на самостоятелните детски ясли на територията на Столична община”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: „Доставка и монтаж на климатици за нуждите на самостоятелните детски ясли на територията на Столична община”

Поканата е публикувана на сайта на агенцията по обществени поръчки - www.aop.bg, раздел "ПУБЛИЧНА ПОКАНА", под уникален код 9004408, където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и спецификата на поръчката.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Допълнителни документи:

***

С протокол № РД-09-02-167/1/08.08.2012 г. е утвърдено класирането на участниците както следва:

Участник Цена
1. „Гама Електроникс” ЕООД 33 120.50 лева с ДДС
2. „ММС Инк” ЕООД 35 846.40 лева с ДДС
3. „Виксо” ЕООД 36 536.52 лева с ДДС
4. „Тангра АВ” ООД 40 279.20 лева с ДДС
5. „Омния Контракторс” ООД 44 012.40 лева с ДДС
6. „КОНСИМ Инженеринг” ЕООД 48 746,65 лева с ДДС
7. „Климаком Инженеринг” ООД 73 496.43 лева с ДДС