Назад

Проучвания, изследвания и анализи по проект „Модерната администрация – гарант за модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен Договор 10-21-12/07.07.2011г. и Анекс №1 от 23.12.2011 г между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г.

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Проучвания, изследвания и анализи по проект „Модерната администрация – гарант за модерното образование”, във връзка с изпълнение на сключен Договор 10-21-12/07.07.2011г. и Анекс №1 от 23.12.2011 г между ръководител на управляващия орган на ОПАК и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Административен капацитет” 2007-2013 г."

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-84/23.08.2012 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 10.09.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 17.09.2012 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Публикувано на 20.9.2012 г.

Столична община удължава сроковете за откритата процедура (по опростени правила) за избор на изпълнител на обществената поръчка.

Срок за получаване на документацията: 16:00 часа на 27.09.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.10.2012 г.
 

***

Публикувано на 15.10.2012 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритата процедура (Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-84/23.08.2012 г. и вписана в Регистъра на ОП с № 00087-2012-0064), ще се състои на 18.10.2012 г. от 09:30 ч. на ул. „Париж”№3, ет.1, зала 109.