Назад

Изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”- Проектиране и строителство на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво”, във връзка с изпълнение на Проект №DIR-592113-1-9, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на фаза II на проект „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”- Проектиране и строителство на завод за Механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци с производство на RDF – гориво”, във връзка с изпълнение на Проект №DIR-592113-1-9, съфинансиран от оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-7/06.02.2012 г.

Обнародвана е на електронната страница на Държавен вестник с Обявление №12 от 08.02.2012 г.

Ценана Документацията за участие – 12 лв. с ДДС. При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането.

Цената на документацията се превежда по банкова сметка:

IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301;
BIC код на SOMBBGSF;
Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча" №6.

Срок за получаване: 16:00 часа на 19.03.2012 г.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

За допълнителна информация: тел: 02 9377545 – Евгения Захариева.

***

Съобщение за посощение на площадката:

Във връзка с постъпило писмено искане за посещение на площадката, Ви информираме, че същото ще бъде организирано с представител на Столична община на 29.03.2012 г. от 14:00 часа. Посещението ще започне от входа на площадката.
Лице за контакт – П. Казаков -0885598129

***

Решение за удължаване на срок

***
Отговори на въпроси - 1
Отговори на въпроси - 2
Отговори на въпроси - 3
Документи към отговор 6: писмо № 2600-1276/06.03.2012
Документи към отговор 14: писмо № 2600-1276/06.03.2012
Отговори на въпроси - 4
Отговори на въпроси - 5 - посещение на площадката
Отговори на въпроси - 6
Отговори на въпроси - 7
Отговори на въпроси - 8
Отговори на въпроси - 9
Отговори на въпроси - 10
Отговори на въпроси - 11
„Ситуация ПСОВ” – „Genplan-Saina”
Отговори на въпроси - 12

***

Публикувано на 14.3.2013 г

Отварянето и оповестяването на Ценовите предложения на участниците, чиито оферти отговорат на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще бъде на 20.03.2013 г. от 14.00 ч. в „Зала №3” на ет.1, ул.Московска № 33.

***

Публикувано на 21.3.2013 г.

Резултатите от общата оценка на техническите предложения на допуснатите участници, в процедурата са както следва:

Участник № 3 - Консорциум „Садината 2012”- 65.44 т.
Участник № 4 - Съвместно предприятие „ВСМ-СПХ”- 72.63 т.
Участник № 5- „Обединение „Еурека –ГБС”- 59.51 т.
Участник № 8 - Обединение Актор АД- Хелектор АД”- 81.53 т.
Участник № 11 - Консорциум “МБТ София 2012” -57.19 т.

Съгласно отворения Плик 3 на допуснатите участници ценовите предложения с вкл. ДДС са както следва:

Участник № 3 - Консорциум „Садината 2012”
Стойност на ценовото предложение за изпълнение на проектиране и строителство - 204 811 716 лв.
Стойност за преработка на битови отпадъци на тон – 72.43 лв/т. 2.

Участник № 4 - Съвместно предприятие „ВСМ-СПХ”
Стойност на ценовото предложение за изпълнение на проектиране и строителство - 162 590 708 лв.
Стойност за преработка на битови отпадъци на тон – 48.94 лв/т. 3.

Участник № 5- „Обединение „Еурека –ГБС”
Стойност на ценовото предложение за изпълнение на проектиране и строителство - 187 633 366 лв.
Стойност за преработка на битови отпадъци на тон – 31.58 лв/т. 4.

Участник № 8 - Обединение Актор АД- Хелектор АД”
Стойност на ценовото предложение за изпълнение на проектиране и строителство - 213 000 000 лв.
Стойност за преработка на битови отпадъци на тон – 60.69 лв/т. 5.

Участник № 11 - Консорциум “МБТ София 2012” Стойност на ценовото предложение за изпълнение на проектиране и строителство - 170 481 347 лв.
Стойност за преработка на битови отпадъци на тон – 48.13 лв/т.

Комисията за оценка на офертите на участниците извършва проверка на ценовите предложения.

В хода на проверката е възможно да възникне необходимост от разяснения по подадените ценови предложения. След приключване на проверката ще бъде извършено класиране на допуснатите участници. Участникът събрал най-много точки от техническата и финансовата оценка на предложението си ще бъде предложен за класиране на първо място и поканен за сключване на договор за изпълнението на поръчката.