Назад

Избор на консултант за подготовка на тръжни документи за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по Проект „Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София” по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г.

Столична община откри процедира за избор на изпълнител с предмет: "Избор на консултант за подготовка на тръжни документи за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по Проект „Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД - гр. София” по Оперативна програма регионално развитие 2007-2013 г.".

Процедурата е открита с Решение РД-09-03-75/08.08.2012 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки на АОП под уникален номер 00087-2012-0056.

Цена на Документацията за участие – 6лв. с ДДС.

Желаещите да закупят документация за участие в обществената поръчка могат да направят това на адрес: Столична община всеки работен ден на ул.”Париж” №3, стая №1, след издаването на фактура на ул. „Париж” №3, ет.4, стая 405, и заплащането й в касата на ул.”Париж” №3, етаж 2, стая № 201. Касата е с приемно време от понеделник до четвъртък от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч., а петък и последния ден от месеца от 10:00 до 12:00 ч.

Срок за получаване на документация: 16:00 часа на 27.08.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 03.09.2012 г.. Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. "Московска" № 33.

На настоящата страница се осигурява пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - 1

***

Публикувано на 28.9.2012 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за откритаа процедура (открита с Решение № РД-09-03-75/08.08.2012г. и вписана в Регистъра за обществени поръчки под уникален номер 00087-2012-0056), ще се състои на 02.10.2012 г. от 09:30 ч. на ул. „Париж” №3, ет.1, зала 109.