Назад

Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-12/2011/047 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Столична община откри процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка: "Избор на консултант за подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители за дейности по проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, във връзка с изпълнение на сключен договор BG161PO001/1.1-12/2011/047 между МРРБ и Столична община за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.".

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване: 16:00 часа на 14.08.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.08. 2012 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

***

Публикувяна на 1.10.2012 г.

Отварянето на ценовите офертите на участниците, чиито предложения отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъде на 03.10.2012 г., ул. „Париж” 3, зала №109, от 10:00 часа.