Назад

Абонаментна софтуерна и хардуерна поддръжка на един брой копирна машина, модел Xerox Copy Centre 225 V–F и на два броя копирни машини, модел Xerox Work Centre 5230 A

Столична община, ул. “Московска” № 33, на основание чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, провежда избор на изпълнител за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Абонаментна софтуерна и хардуерна поддръжка на един брой копирна машина, модел Xerox Copy Centre 225 V–F и на два броя копирни машини, модел Xerox Work Centre 5230 A.

1. Място и срок на изпълнение:
Място за изпълнение - Столична община.
Срок за изпълнение - една година, считано от датата на регистрационния индекс на договора.

2. Изборът на изпълнител ще се извършва на база „най- ниска цена”.
Допълнителна информация можете да получите на тел. 9377 545, лице за контакт - Теодора Кирова.

3. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик до 17.00 ч. на 11.01.2012 г. на ул. „Московска” №33, фронт-офис.

4. Всяка оферта трябва да съдържа:

  • данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1;
  • ценово предложение;
  • валидност на офертата.

Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-малък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

5. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се посочва: участник, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката.

6. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договора и се представя в една от следните форми:

  • парична сума, внесена по IBAN сметка BG 72 SОМВ 9130 33 33008301, ВIС код SОМВ ВG SF, „Общинска банка” АД, клон “Врабча”, ул.”Врабча” № 6, на името на Столична община, Дирекция “Финанси”;
  • банкова гаранция.

7. При подписване на договора, задължително се представя документ за гаранция за изпълнение на договора.

Приложение:

****

Уведомяваме Ви, че във всички документи, посочения модел на копирна машина Xerox Copy Centre 225 V–F следва да се чете Xerox Copy Centre 255 V–F