Назад

Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции: 1.Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет; 2.Консумативи за принтери в направление Архитектура и Градоустройство; 3.Консумативи за копирна и разпечатваща техника в дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси

Столична община откри процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи за копирна и разпечатваща техника използвана в Столична община по обособени позиции:

1. Консумативи (тонер касети) за принтери и многофункционални устройства за нуждите на централната администрация на Столична община и на Столичен общински съвет;

2. Консумативи за принтери в направление Архитектура и Градоустройство;

3. Консумативи за копирна и разпечатваща техника в дирекция Приходи и администриране на местни данъци и такси".

Код по КОП 30125100

Процедурата е открита с Решение № РД-09-03-140/24.11.2011 г. Обнародвана е на електронната страница на Държавен вестник с Обявление №11 от 28.11.2011 г.
http://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=65543

Цена на Документацията за участие – 12 лв. с ДДС.

При поискване от заинтересовано лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, Възложителят ще я изпрати по куриер за сметка на лицето, отправило искането.
Цената на документацията се превежда по банкова сметка:

IBAN: BG 81 SOMB 9130 31 33008301;
BIC код на SOMBBGSF;
Име на банка: Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча" №6.

Срок за получаване: 12:00 часа на 16.12.2011 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 27.12.2011 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска” №33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в процедурата:

За допълнителна информация: тел: 02 9377545

***

Отговори на въпроси - 1
Отговори на въпроси - 2

***

Публикувано на 26.01.2012 г.

Отварянето на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговорат на изискванията на Възложителя за откритата процедура, ще бъде на 30.01.2012 г., ул. „Париж” № 3, 14:00 часа.