ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ" 2007 – 2013
Заглавие
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община
Адаптация на Централна минерална баня за музей на София с активно присъствие на минерална вода
Технологично обновление и ремонт на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания” ЕООД – гр. София
Реализация на инвестиционни дейности за намаляване на консумацията на енергия в 9 училища на територията на райони "Илинден", "Студентски", "Красно село", 'Връбница", "Искър", "Нови Искър", "Възраждане", "Слатина", "Кремиковци" на Столична община
Корекция на река „Суходолска” и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал „Суходол”, район „Овча купел”
Рехабилитация и възстановяване на детски площадки и зони за обществен отдих в междублокови пространства, и доизграждане и реконструкция на пешеходни подлези на територията на райони „Подуяне”, „Оборище”, „Средец”, „Триадица”, „Сердика”, „Слатина”, „Витоша” на Столична община
Укрепване на свлачище в местността „Кутлина”, кв. „Филиповци”, район „Люлин” – II етап
Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге
Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики между София и Атина в областта на туризма
Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница”
"Парково пространство на Национален дворец на културата – възстановяване и обновяване”