ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА " РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020

 

Назад

Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”, район „Илинден”

Цел на проекта:
Да се изгради благоприятна, съответстваща на съвременните образователни изисквания среда, която да спомогне за предоставянето на адекватни за времето си обучителни услуги в условия, съответстващи на националните и европейски нормативи за качество, пригодност и кореспондентност с нуждите на учащите и заинтересованите страни – бизнес и бъдещи работодатели.

Кратко описание:
Проектът включва ремонт и обновяване на сградата на училището, създаване на пряк достъп на хора в неравностойно положение, изцяло ново и модерно обзавеждане на учебните стаи, както и оборудване на лаборатория по професии.

Стойност на проекта: 1 611 208 лв. (БФП: 1 399 999 лв., собствено финансиране: 211 209 лв.)

Период за изпълнение: март 2017 г.– май 2019 г.