ТЕКУЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА " РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014 - 2020

 

Назад

Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община

Цел на проекта:
Да се повиши качеството на образователния и възпитателния процес и работната среда на децата, учениците, педагогическия и непедагогическия персонал чрез осигуряване на модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общински детски градини, средни и общообразователни училища на територията на град София.

Кратко описание:
Проектът включва основен ремонт, реконструкция и внедряване на енергоефективни мерки на 26 обекта (детски градини и училища) на територията на районите „Илинден“, „Връбница“, „Надежда“, „Красна поляна“ и „Средец“ в Столична община, както и обновяване на материално-техническата база.

Стойност на проекта:
63 623 010,28 лв. (БФП: 57 973 285,20 лв., собствен принос – 5 649 725,08 лв.)

Период за изпълнение:
м. юни 2018 г. – м. декември 2020 г.