ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"  2007 – 2013

Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район "Витоша"

Цел на проекта: Оптимизиране и подобряване на организацията на администрацията в Столична община и р-н „Витоша“ Изпълнени дейности: В рамките на проекта е осъществен функционален анализ на административните структури на Столична община и на район „Витоша“, чрез прилагане на Единната...

Устойчиво Следване на Практики за Ефективност, Ефикасност и Екипна Хармония“ (УСПЕЕЕХ)

Цел на проекта: Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на работата на служителите в Столична община чрез усъвършенстване на професионалните и личностните им компетенции с помощта на иновативни модулни програми за обучение и внедряване на устойчиви механизми за повишване на...