ПРИКЛЮЧИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"  2007 – 2013
Назад

Устойчиво Следване на Практики за Ефективност, Ефикасност и Екипна Хармония“ (УСПЕЕЕХ)

Цел на проекта:
Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на работата на служителите в Столична община чрез усъвършенстване на професионалните и личностните им компетенции с помощта на иновативни модулни програми за обучение и внедряване на устойчиви механизми за повишване на организационната ефективност в СО.  

Изпълнени дейности:
В рамките на проекта са реализирани иновативни модулни програми за обучение, насочени към развиване на професионални и ключови компетенции и професионална квалификация.
Участие в мероприятията взеха над 300 служители на ръководни и експертни позиции в структурите на Столична община.

Стойност на проекта: 50 102 лв. (100% БФП)

Период на изпълнение: май 2014 – май 2015