Назад

Предстои премахване на сухи и опасни дървета от „Княз-Борисовата градина“

Във връзка с изпълнение на дейности по програмата за съхраняване, възстановяване, обновяване и подновяване на горските насаждения и предприемане на мерки за възобновяване на дърветата – съобразно изготвената „Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на растителността в лесопарковата част от „Княз-Борисовата градина“ – предстои премахване на сухи и опасни дървета с влошено физиологично състояние в обект № 2 (отдел 17) по периферията на лесопарка, граничещ с бул. „Цариградско шосе“ и участък, заключен между бул. „Драган Цанков“, бул. „П. К. Яворов“ и ул. „Незабравка“.

Дейностите започват на 17.02.2020г. (понеделник) и ще се изпълняват от ОП „Управление на общински земи и гори“ на основание издадено разрешително от дирекция „Зелена система“ – СО с рег. № СЕК19-ВК08-18/08.01.2019 г. и извършено маркиране от катедра „Лесоустройство“ на Лесотехнически университет съгласно Становище от „Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори“.

При започване на предвидените дейности ще се поставят информационни табели и ограничителни ленти за спиране на движението и за безопасното придвижване на гражданите по алеите в лесопарка.

За възобновяване на дървесните масиви в парк „Борисова градина“ след приключване на дейностите в участъка, граничещ с бул. „Цариградско шосе“, ще бъде изпълнен проект на Лесотехнически университет – София за залесяване със смесени култури. 

Дървесината се извозва след издаване на електронен превозен билет, който е свързан към информационната система на „Изпълнителна агенция по горите“. Информацията е общодостъпна на http://tickets.iag.bg, където може да бъде направена проверка на всеки издаден електронен билет за транспортиране на дървесина, добита на територията на Република България.