Назад

Представиха подробния проект за ремонт в Западен парк


Столична община организира начална пресконференция, на която представи проект „Възстановяване на Западен парк - представителна част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието бяха представени всички основни дейности и конкретни стъпки в реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Пресконференцията се състоя на 30.09.2020 г. от 10:00 ч., в залата на Столична община на ет. 4 на бул. „Ломско шосе“ № 2А.