Назад

Онлайн заключителна пресконференция по проекта за ремонт на Западен парк

 

Столична община организира заключителна пресконференция по проект „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ АДБФП BG16RFOP001-1.001-0003-С03 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“.

В рамките на събитието ще бъдат представени всички извършени дейности и стъпки за успешната реализацията на проекта, както и приноса на ЕС.

Заключителната пресконференция ще се проведе онлайн на 09.02.2021 г. (вторник), от 11:00 ч., чрез платформата ZOOM.