Назад

Столичната община работи по проект за създаване на иновативен „Център за подкрепа на лица с увреждания“

Кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова подписаха договор за изпълнение на проект за изграждане на „Център за подкрепа на лица с увреждания“ – София по ОП „Развитие на човешките ресурси 2012 – 2020“.  

Договорът беше подписан в присъствието на заместник-кмета на София по направление социални дейности Албена Атанасова.

Кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи, че Столичната община е иноватор в социалната сфера като предоставя различни социални услуги за хора от най-уязвимите групи и хора с различни социални проблеми. Такъв е и настоящият проект, за който подписваме договор, с него ще се предоставят различни услуги, както и заместваща грижа.

Столичната община има общо разкрити 84 социални услуги, от тях 45 са насочени към деца. Ежедневно Общинското предприятие „Социален патронаж“ осигурява храна и услуги. Създадохме специална програма „Социални иновации“, по която ще се приемат проекти от началото на 2019 г. Програмата е създадена във връзка със Споразумение за постигане на социална закрила чрез социални услуги между Столична община и гражданските организации.

Заместник-министър Зорница Русинова посочи, че в момента в България има 172 центъра  за деца и възрастни хора с увреждания с капацитет над 4000 човека. С петте пилотни проекта на Столична община, Пловдив, Бургас, Варна и Русе, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се стремим да създадем центрове, които ще предоставят услуга за осигуряване на пълна подкрепа на хората с увреждания. През следващата година предстои да се създадат още 10 такива социални услуги. От следващия месец ще стартира и развитието на патронажната грижа. По този начин ще можем да създадем устойчива мрежа от общински услуги, за да отговорим на потребностите на хората с увреждания.

Проект „Център за подкрепа на лица с увреждания – София“ на Столична община е одобрен за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 “Подкрепа за лицата с увреждания”. Продължителността му е 18 месеца, бюджетът му е на стойност 1 000 000 лв., от които 850 000 лв. са средствата от Европейски съюз, а 150 000 лв. са от национално съфинансиране. Предвижда се "Центърът за подкрепа на лица с увреждания" да бъде разположен в район „Слатина“. Проектът e насочен към създаване на пилотна услуга за осигуряване на комплексна подкрепа чрез интегрирани социални услуги в общността на лица с увреждания (вкл. тежки множествени увреждания) и техните семейства/близки, традиционно полагащи грижи за тях, чрез предоставяне на иновативна услуга – заместваща грижа.

Ще се предоставят дневни и почасови услуги, специализирана помощ, мобилна работа и почасова грижа в домашна среда, заместваща грижа чрез краткосрочно настаняване.


Фотограф: Гео Калев