Назад

Информация за ново класиране на кандидат-ползвателите на социалната услуга „Асистент за независим и активен живот”


Информация
за ново класиране на кандидат-ползвателите на социалната услуга  „Асистент за независим и активен живот” по Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот” (НПСУАНЖ)

С Решение № 15592 от 19.12.2017 г. на Върховен административен съд (ВАС) е оставено в сила Решение № 1596 от 13.03.2017 г. на Административен съд София-град, постановяващо отмяна на чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“ (НПСУАНЖ).

На 09.02.2018 г., в изпълнение на цитираните съдебни решения, на основание чл. 15 и чл. 17, ал. 1 от Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”,  Комисията по чл. 15 от НПСУАНЖ извърши ново класиране в низходящ ред на кандидатите за ползватели, без да се предоставят точки за класиране и часове асистентска помощ за придружаване до учебното заведение/работното място и обратно и съдействие в учебния процес и при упражняване на трудовата дейност.

Уведомяваме всички заинтересовани страни, че предстои внасяне на доклад до Столичния общински съвет, който на основание чл. 195 от Административнопроцесуалния кодекс следва да приеме решение, с което да уреди правните последици, възникнали от отменения текст на Наредбата за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот“.

Листа на включените кандидати за ползватели на социалната услуга "Асистент за независим и активен живот"