Назад

Пресконференция във връзка с проект за ремонт на ПГХВТ „Проф. д-р Георги Павлов”

На 22.08.2018 г. (сряда) от 14:00 часа в Областен информационен център София-град и София-област (бул. „Витоша“ 99, партерен етаж), ще се проведе пресконференция по Проект BG16RFOP001-3.002-0041-C01 „Ремонт и обновяване на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов”. Гимназията се намира в столичния район „Илинден”. Дейностите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 г. – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на пресконференцията екипът по управление на Проекта ще запознае присъстващите с основните дейности, които ще бъдат реализирани в гимназията, както и с очакваните резултати от тяхното изпълнение.