Назад

Проект "Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община"

На 26.04.2018 г. в Националния пресклуб на БТА, гр. София, се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект № BG16M1OP002-1.007-0001 „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за водоснабдяване и канализация на територията на Столична община“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, с бенефициент Столична община.

Пресконференцията бе открита от инж. Добромир Симидчиев – ръководител на проекта, който представи консорциума, изпълнител на основната дейност по проекта.

Инж. Симидчиев акцентира върху обществената значимост на проекта и подробно презентира същността му.

Целта на проекта е разработване на регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за водоснабдяване и канализация (ВиК) за територията на Столична община, с което да бъдат определени приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата за обособената територия на „Софийска вода“ АД. В рамките на РПИП ще се анализират техническите и икономическите нужди от инвестиции и ще се предложат технико-икономически ефективни решения, които ще допринесат за постигане на съответствие с европейското и националното законодателство в областта на опазване на водите.

 

Стойността на проекта е 5 240 800,00 лв., от които: 4 434 000,00 лв. безвъзмездна финансова помощ и 806 800,00 лв. собствен принос на Столична община. А срокът за изпълнение на дейностите е 36 месеца.

 

Очакваните  резултати от реализацията на проектните дейности са:

- Изготвено регионално прединвестиционно проучване и идейни проекти, в съответствие с националното и европейското законодателство, с обхват над 2 000 екв. ж. за отпадъчни води и 50 екв. ж. за питейни води;

- Подготвени документи за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-2020 г. за инфраструктурни проекти, насочени към агломерации над 10 000 екв. ж.;

- Изготвени инвестиционни проекти в идейна фаза за агломерации над 10 000 екв. ж., съобразени с добрите международни практики.