Обратно Йоана Христова взе участие в събитие, посветено на качеството на въздуха

Зам-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова взе участие днес в кръгла маса, посветена на съвременните възможности за измерване качеството на въздуха в градска среда, организирано по проект HackAir във Франкфурт. 

В рамките на събитието бяха обсъдени варианти за комбинирано използване както на официални данни за отчитане качеството на въздуха, така и на други алтернативни източници на данни – включително градски и други сензорни мрежи.

В изказването си Христова представи официалните източници на данни за въздуха в реално време, които Столична община използва от ИАОС, както и системата за прогнозиране на повишени нова на ФПЧ, изработен от НИМХ по задание на общинската администрация. Зам.-кметът акцентира върху предстоящия проект на Столична община за изграждане на местна мрежа от сензори за измерване качеството на въздуха, включени в отворена платформа за визуализиране на данните в реално време, които ще бъдат изградени в рамките на програма "Балкани – Средиземно море" 2014 – 2020. Тя обърна специално внимание на все по-нарастващото значение на активната колаборация между наличните източници на данни за въздуха – в това число официалните данни, пилотния проект на СО и гражданските инициативи. 

Участие в събитието взеха различни граждански инициативи за измерване на КАВ със сензори и представители на Европейската комисия,  Европейската агенция по околна среда и Съвместният изследователски център на ЕК JRC.