СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО:  Провеждане на обществена консултация по проект Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност  на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:
Проект на  Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност  на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
- на хартиен носител:
гр. София,  ул. „Московска " № 33, партер - Фронт офис, на вниманието на:
Николай Стойнев, Силвия Христова, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Стефан Марков, Ботьо Ботев - общ. съветници.
Относно: Обществена консултация по проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
- по електронен път: на ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg , на   вниманието   на:   Николай Стойнев, Силвия Христова, Прошко Прошков, Карлос Контрера, Стефан Марков, Ботьо Ботев - общ. съветници.
Относно: Обществена консултация по проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни от 21.11.2018 г. до 05.12.2018 г.

4. Съдържание на документацията:
 4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-8762/21.11.18 г. относно проект на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
4.2. Проект на решение с мотиви.

5. Координати за връзка: Виолета Юриева Захариева - юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС" тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.

 Становища:

Становище от Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България (публикувано на 04.12.2018 г.)

Становище от "Аутдор Нетуърк" ООД (публикувано на 05.12.2018 г.)

Становище от "Маунт Тийм" ЕООД (публикувано на 05.12.2018 г.)

Становище от "Фронери" (публикувано на 05.12.2018 г.)

Становище от "Зак Аутдор" ООД (публикувано на 05.12.2018 г.)

Становище от инж. Таня Василева (публикувано на 05.12.2018 г.)

Становище от Съюз на търговците на дребно на хранителни стоки в България, осъществяващи  дейността си от преместваеми и мобилни обекти (публикувано на 05.12.2018 г.)