Назад

София с онлайн карта на енергийните паспорти на кварталите

29.04.2021 г., с. 6

 

София с онлайн карта на енергийните паспорти на кварталите

 

Онлайн интерактивна карта с енергийните паспорти на кварталите в Столичната община бе създадена от общинското предприятие „Софияплан“. Паспортите показват актуалното състояние и прогнозите за енергийно развитие на съответния квартал с хоризонти 2030 -2040 -2050 година. Всеки паспорт включва данни за енергопотреблението по видове източници, по количества и по дял на мерките за спестяване според спецификата на дадения квартал и очакванията за неговото развитие.

Картата е разработена на базата на подробен анализ на съществуващата енергийна инфраструктура, както и прогнози за развитието й до 2050 година. Анализът е направен в сътрудничество със „Софена“ по повод актуализацията на Общия устройствен план и разработването на Програма за София. Планира се постепенна трансформация на топлоцентралите с въвеждане на нови екологични технологии и повишаване на производството на електроенергия от тях. Към 2050 г. се очаква спад в използването на централизирана топлоенергия за отопление и гореща вода, както и увеличаване на потреблението на възобновяема енергия от слънчеви панели, аеротермални и геотермални източници. В този период производството на енергия от ВЕИ следва да достигне до 1 392 748 мВтч годишно, което е около 1/5 от общото енергопотребление в Столичната община.