Назад

Пускат сметки за парно на разбираем език


23.10.2020 г., с. 9

 

В София

Пускат сметки за парно на разбираем език

Задълженията на абоната от минали периоди са изписани отделно от текущата сума за плащане

 

Новата фактура на „Топлофикация София“ с опростено представяне на информацията вече е факт. На първа страница клиентите ще могат да видят дължимата сума и срока за плащане

Най-важната информация за потребителите е посочена в началото, а на следващите страници са поместени подробни разяснения и полезни факти.

 „Новият формат на фактурите беше обсъден на работни срещи с екипа на омбудсмана и представители на потребителски организации, и впоследствие тестван сред потребители. Направихме всичко възможно да представим информацията по по-достъпен и разбираем начин“, заяви Александър Александров, изпълнителен директор на „Топлофикация“ - София. Вече всички потребители ще могат да намерят своята фактура и разяснителната информация към нея на сайта на дружеството. Промените в оформлението са приложени за различните форми на отчитане и заплащане на използваната топлинна енергия - прогнозно потребление, реален месечен отчет и заплащане на равни месечни вноски. За клиентите, които са избрали да заплащат сметките си на равни месечни вноски, преди няколко месеца дружеството въведе нова система на фактуриране.

С промяната се уеднакви формата при битовите и стопанските клиенти, като се фактурира дължимата равна месечна вноска, а не стойността на прогнозно начислените количества топлинна енергия. В новите фактури все още фигурират и досегашните потребителски реквизити, като абонатен номер и номер на платец, заедно с въведените от новата информационна система - номер на инсталация и договорна сметка.

Старите и новите данни ще фигурират едновременно и в следващите няколко месечни сметки, за да имат абонатите достатъчно време да свикнат да боравят с нововъведените.

На първа страница в новите документи са изписани задължението за месеца, как е формирано и общите дължими суми на абоната към датата на издаване на фактурата. В отделна графа се посочва сумата за дяловото потребление. Прихващанията от ретро-активното намаление на цената на топлинната енергия са изписани във втората таблица. Тази информация ще присъства до окончателното приспадане на всички суми към клиентите. За улеснение на клиентите в отделен ред са посочени сумата и срокът за плащане по фактурата.

Задълженията на абоната от минали периоди са изписани отделно като в случаите, когато той има суми за получаване - то те са с отрицателен знак.

В края на фактурата е посочена общата сума, която абонатът има да получава или дава към датата на издаването й. Цялата информация за потреблението и начините на формиране на сметката се намират на втората и третата страница от сметките. Детайлно описание на сметките с ясни графични обозначения може да се види на сайта на дружеството.

Заедно с официалното представяне на новите фактури от столичната „Топлофикация“ обръщат специално внимание и на възможността за онлайн получаване на фактура. Наред с удобствата за клиента, от дружеството добавиха, че изборът за получаване на електронна фактура е израз на отговорност към природата и опазването на нейните ресурси.