Назад

ОБЯВЛЕНИЕ

СО - район "ОВЧА КУПЕЛ" Бул. "Цар Борис III" №136В

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че със Заповед №РА 50-871 /20.12.2017 г. на Главния архитект на С0 е допуснато да се изработи изменение на план за регулация и на план застрояване на УПИ VI-4338.738 - създаване на нов УПИ VI-1802 "за общ. обсл. дейности, жил., подземни гаражи и трафопост" за имот с идентификатор 68134.4338.1802 от кв. 92 м. "Овча купел".