С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО:  Провеждане на обществена консултация по Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

"Проект на  Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община"

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
на вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

- по електронен път:

на ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; ir.dimitrov@sofia.bg
на вниманието на: Орлин Иванов – общински съветник
Относно: Обществени консултации по Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

Писмени консултации

3. Период на консултацията:

14 (четиринадесет) дни - от 24.04.2018 г. до 08.05.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА18-ВК66-2984/24.04.18 г. относно Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на паметници и художествени елементи на територията на Столична община
4.2. Проект на решение;

5. Координати за връзка:

Виолета Юриева Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”, тел. за връзка 02/9377338; ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
Иво Руменов Димитров  – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”, тел. за връзка 02/9377599; ел. поща: ir.dimitrov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.