Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение: „Изграждане на крайпътен търговски комплекс бензиностанция с газостанция, обслужваща сграда с магазин, ЗОХ и офиси, мотел със ЗОХ, КТП, санитарен контейнер, пречиствателно съоръжение с водоплътна изгребна яма, технологичен и противопожарен резервоар, паркинги и сондажен кладенец с дълбочина 80 м” в м. Сръбски азмак, р-н „Панчарево”, СО, с възложител „БУЛТАБ 2002” ЕООД 30.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Реконструкция на линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електроенергия: ВЛ 110 kV „Мрамор” от подстанция „Курило” до подстанция „Костинброд”, с възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД 29.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на собствен водоизточник (тръбен кладенец) в УПИ I – 125 „за производствени, складови и административни дейности и трафопост”, с. Волуяк, район „Връбница”, с възложител „ТАВИЛОГ” ЕООД 29.11.2022
Инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за събиране и предварително съхранение на отпадъци от пластмаса, находяща се на ул. "Първа Българска Армия" № 2, район „Сердика”, Столична община", с възложител „ПРОФИЛИНК РИСАЙКЪЛ” ЕООД 28.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Обособяване на нова площадка за извършване на дейности по събиране и временно съхраняване на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), изцяло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)” в част от поземлен имот с идентификатор 68134.1506.62, район „Искър”, Столична община, с възложител „ЕКОТРАНС ГРУП 11” ООД 28.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Разширяване на съществуваща инсталация за рециклиране на отпадъци от термопластични пластмаси до получаване на гранулат и рециклиране, чрез производство на плочки, бордюри, тухли, керемиди и други елементи, с добавяне на мелница за отпадъчно стъкло и влагане на получения стъклен прах вместо пясък в горепосочените елементи”, район „Кремиковци”, с възложител „ДК СОФТРЕЙД” ЕООД 28.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на надземен етажен паркинг” в УПИ III, кв. 1, м. „Гео Милев” и м. „Гео Милев" – "Подуяне" – "Редута” (поземлен имот с идентификатор 68134.703.1274), район „Слатина”, Столична община, с възложител „ПАЗАРИ ИЗТОК” ЕАД 28.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип” в УПИ I – 518 „за жилищно строителство и ТП”, кв. 15А, поземлени имоти с идентификатори 04234.6909.541, 04234.6909.542 и 04234.6909.553, кв. 15А, м. „в.з Бункера – Разширение”, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „СОФИЯ ВИЛАС КЛУБ” АД 25.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на сграда с обществено предназначение – офис сграда на 4 и 5 етажа с подземни гаражи, паркинг и пречиствателно съоръжение ”, в УПИ XI – 1185, 1946, 1945, 1182, кв. 45а, м. „Кръстова вада”, район „Триадица”, Столична община, с възложител „СОФКАМ” ООД 25.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на автомивка и собствен водоизточник с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2995, м. „Панчарски път“, район „Витоша“, Столична община, с възложител „ОПМ“ ООД 25.11.2022