Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1502.1154, м. „НПЗ Искър-север“, ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 3, гр. София 09.04.2021
Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за събиране и третиране на отпадъци“, в поземлен имот с идентификатор 68134.1374.759, м. „Складова зона – Илиянци – Връбница“ 09.04.2021
Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)“ 09.04.2021
Решение № 171 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС (Доклад с рег. № СОА20-ВК08-13294/15.10.2020 г.) за именуване на безименни улици в с. Кокаляне и с. Казичене на територията на район „Панчарево“ – Столична община 09.04.2021
Решение № 170 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС (Доклад с рег. № СОА20-ВК08-5538/28.04.2020 г.) за преименуване на улица на територията на район “Витоша” 09.04.2021
Решение № 169 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС (Доклад с рег. № СОА20-ВК08-14625/13.11.2020 г.) за преименуване на улица на територията на район “Витоша” 09.04.2021
Решение № 167 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС (Доклад с рег. № СОА20-ВК08-16639/22.12.2020 г.) за именуване на безименна улица в СО – район „Триадица“, м. „Кръстова вада и Южен парк IV” 09.04.2021
Решение № 168 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС (Доклад с рег. № СОА21-ВК08-2501/17.02.2021 г.) за промяна в наименованието на улица, находяща се в гр. София, район „Красна поляна”, от „Михалаки Ташев” на „Манолаки Ташев”, поради допусната явна фактическа грешка 09.04.2021
Решение № 166 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС (Доклад с рег. № СОА20-ВК08-4275/3/22.10.2020 г.) за именуване на безименна улица в район „Лозенец“ – СО 09.04.2021
Решение № 148 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. на СОС (Доклад с рег. № СОА19-ГР94-5701/13/26.02.2021 г.) за именуване на градско пространство на името на д-р Желю Желев 09.04.2021