Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип” в УПИ I – 518 „за жилищно строителство и ТП”, кв. 15А, поземлени имоти с идентификатори 04234.6909.541, 04234.6909.542 и 04234.6909.553, кв. 15А, м. „в.з Бункера – Разширение”, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „СОФИЯ ВИЛАС КЛУБ” АД 25.11.2022
Инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда с обществено предназначение – офис сграда на 4 и 5 етажа с подземни гаражи, паркинг и пречиствателно съоръжение ”, в УПИ XI – 1185, 1946, 1945, 1182, кв. 45а, м. „Кръстова вада”, район „Триадица”, Столична община, с възложител „СОФКАМ” ООД 25.11.2022
Инвестиционно предложение за „Изграждане на автомивка и собствен водоизточник с дълбочина до 80 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.2995, м. „Панчарски път“, район „Витоша“, Столична община, с възложител „ОПМ“ ООД 25.11.2022
Решение № 874 по Протокол № 65 от 10.11.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на нова неименувана улица, находяща се в район „Младост”, м. „Цариградско шосе 7-ми – 11-ти километър“ с името „Проф. д-р Димитър Славов“ 21.11.2022
Инвестиционно предложение за: „Оползотворяване на производствен отпадък с код и наименование 10 01 02 „увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища“ при производството на бетон“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1506.482, район „Искър“, гр. София, Столична община, с възложител „ТРАНСПОРТ СТРОЙ“ ЕАД 17.11.2022
Инвестиционно предложение за: "Оборудване и въвеждане в експлоатация на производствена лаборатория, пригодена за производство на неорганични пигменти и бои в съществуващо лабораторно помещение на „Химатех“ АД", район „Искър“, с възложител „МЕТАКРОЗИС“ ООД 15.11.2022
Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район“ за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води (ПИ в с. Лозен, р-н "Панчарево") 09.11.2022
Решение № 833 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Железница - район „Панчарево“ 07.11.2022
Решение № 822 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица на територията на Район „Триадица“, м. „Манастирски ливади – Изток“ с името „Павел Генадиев“ 07.11.2022
Решение № 814 по Протокол № 64 от 27.10.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на поземлен имот за озеленяване, находящ се между бул. „Христо Смирненски“, бул. „Джеймс Баучер“ и „Арх. Йордан Миланов“, район „Лозенец“ с името градина „проф. Стефан Данаилов“ 07.11.2022