Заглавие Дата на публикуване
Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО 30.09.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.3141, гр. София, район „Витоша“, Столична община, с възложител „ТАМАРИНД ПРОПЪРТИС“ ООД 29.09.2022
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за изменение и продължаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез които ще се използва ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ "ТК ЗБГ – БЕТОН, Чепинци 23.09.2022
Инвестиционно предложение за: „Монтиране на мобилно автоматично съоръжение за компостиране на органични отпадъци при мястото на образуване на обект”, с местонахождение район „Триадица”, с възложител „БУЛФЕЛД” ЕООД 21.09.2022
Съобщение по чл. 66, ал. 1 от АПК за откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 14.09.2022
Покана за публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2021 г. 01.09.2022
Решение № 516 на Министерския съвет от 22.07.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене 11.08.2022
Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община 11.08.2022
В сила от 15.09.2022 г. наименованието на 141. ОУ „Народни будители“ се променя на 141. ОУ „Стоян Омарчевски“ 02.08.2022
Решение № 660 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Плана на територията на Район „Панчарево“ 01.08.2022