Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за „Изграждане на свободностоящи сгради със смесено предназначение” в ПИ с идентификатори 44063.6209.3178, 44063.6209.3181, 44063.6209.3187, 44063.6209.3191, 44063.6209.3222, 44063.6209.3220, 44063.6209.3221 по КККР на с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община 25.10.2021
Инвестиционно предложение за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради с водоплътни изгребни ями”, в поземлен имот с идентификатор 04234.6903.1923, село Бистрица, район Панчарево, Столична община и поземлен имот с идентификатор 55419.6701.5582, село Панчарево, район Панчарево, Столична община 22.10.2021
Решение № 694/14.10.2021 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица в Район „Триадица“, м. „Кръстова вада“, с името „Ген. Георги Иванов“ 22.10.2021
Инвестиционно предложение: „Организиране на нова площадка за дейности с неопасни отпадъци от текстил, хартия и пластмаса, част от складово помещение” в поземлен имот с идентификатор 12084.2757.2628.1, с. Волуяк, район Връбница, Столична община, с възложител „РИКО ЕС” ЕООД 20.10.2021
Инвестиционно предложение – изграждане на: „Склад за метални изделия и собствен водоизточник до 40 м” в поземлен имот с идентификатор 44063.6216.16, м. „Пилев азмак”, с. Лозен, район „Панчарево”, Столична община, с възложител Е. РАДИВОЕВА 19.10.2021
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" - гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Драгалевска 18.10.2021
Инвестиционно предложение: „Производство на бетон и бетонови изделия” в поземлен имот с идентификатор 68134.2814.3, ул. „Никола Зозиков” № 1, район „Връбница”, Столична община, с възложител „ЦЕМКО” ЕООД 15.10.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV от п/ст „Курило” до п/ст „Металургична” през землищата на гр. Нови Искър, с. Подгумер, с. Войнеговци, с. Локорско, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД 13.10.2021
Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 110 kV „Металургия – Негован” в землището на гр. Нови Искър, район „Нови Искър”, Столична община, с възложител „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД 13.10.2021
Столична община обявява инвестиционно предложение за: „Изграждане на шест броя еднофамилни жилищни сгради и собствен водоизточник с дълбочина 10 м” в поземлен имот в с. Войнеговци, район „Нови Искър”, с възложител „РМ Имоти” ЕООД 12.10.2021