Заглавие Дата на публикуване
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за изменение и продължаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез които ще се използва ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ "ТК ЗБГ – БЕТОН, Чепинци 23.09.2022
Инвестиционно предложение за: „Монтиране на мобилно автоматично съоръжение за компостиране на органични отпадъци при мястото на образуване на обект”, с местонахождение район „Триадица”, с възложител „БУЛФЕЛД” ЕООД 21.09.2022
Съобщение по чл. 66, ал. 1 от АПК за откриване на производство по издаване на 24 броя заповеди за определяне на границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци 14.09.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс със смесено предназначение (жилища, спортни съоръжения, изгребни ями) в УПИ I – 97013, 97014, 97022, 98001, 98002, 98003, 98006, 98007, 98010, 98011, 98013, 98019, 98020, 98051, 98052, 98060, 98061, 98063 (поземлен имот с идентификатор 04234.6952.388) и УПИ II – 98036, 98037, 98035, 98045, 98047, 98044, 98064, 98043, 98049, 98046, 98042, 98048, 98050 (поземлен имот с идентификатор 04234.6952.392), кв. 7а, в.з. „Беликата”, с. Бистрица, район „Панчарево”, Столична община, с възложител „ЛЕЙК ВЮ РЕЗИДЕНШЪЛ ПАРК” ООД 14.09.2022
Покана за публично обсъждане на Отчет за касово изпълнение на бюджета на Столична община за 2021 г. 01.09.2022
Решение № 516 на Министерския съвет от 22.07.2022 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене 11.08.2022
Министърът на регионалното развитие и благоустройството обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Нов селскостопански надлез при гара Казичене на км 14+814.68 по Път 1 и км 14+813.04 по Път 2“ за обект „Железопътна линия София – Пловдив“, железопътен участък „София – Елин Пелин“ по проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, в землището на с. Казичене, Столична община 11.08.2022
В сила от 15.09.2022 г. наименованието на 141. ОУ „Народни будители“ се променя на 141. ОУ „Стоян Омарчевски“ 02.08.2022
Решение № 660 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименни улици в с. Плана на територията на Район „Панчарево“ 01.08.2022
Решение № 659 по Протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния общински съвет за именуване на продължение на улица в с.Бистрица, Район „Панчарево“ 01.08.2022