Заглавие Дата на публикуване
Провеждане на среща – кръгла маса за обсъждане на предложение за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община 10.12.2019
Съобщение на публичен изпълнител при ТД на НАП София, дирекция „Събиране“ за провеждане на търг с тайно наддаване 06.12.2019
Покана за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет 03.12.2019
Съобщение на МОСВ относно Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“ 02.12.2019
Предложение за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община 22.11.2019
Съобщение относно подаване на декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО за 2020 г. 02.10.2019
Съобщение по чл. 61, ал. 3 от АПК 22.07.2019
Покана за публично обсъждане на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Столична община за 2018 година 08.07.2019
Съобщение на Столична община за обществено обсъждане 01.07.2019
Заповед № СОА19-РД09-934/01.07.2019 г. на кмета на Столична община за изменение и допълнение на Заповед № СОА17-РД09-622/19.06.2017 г., изменена и допълнена със Заповед № СОА18-РД09-396/26.04.2018 г., Заповед № СОА19-РД09-69/10.01.2019 г. и Заповед № СОА19-РД09-697/16.05.2019 г. 01.07.2019