Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на крайпътен търговско-обслужващ комплекс с бензиностанция, газостанция, зарядна, търговско-обслужващи и битови сгради, бързо хранене и ТИР паркинг“ в с. Лозен, район „Панчарево“ 04.10.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец за захранване на поливна система (водоснабдяване за други цели) с дълбочина 60 м“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1605.4756, район „Студентски“, Столична община, с възложител „ТРАНСЛОГ РЕЗИДЕНШЪЛ“ АД 04.10.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на десет еднофамилни жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 68134.1971.5082, гр. София, район „Витоша“, Столична община, с възложител „ПИТ КЪМПАНИ“ ООД 04.10.2022
Инвестиционно предложение: „Площадка за дейности с отпадъци от пластмаса и опаковки от дървесни материали“ в промишлена сграда с идентификатор 68134.505.148.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.505.148, район „Сердика“, гр. София, Столична община“, с възложител „МАСТЕР КЕНТ ПРО“ ЕООД 03.10.2022
Инвестиционно предложение: „Уличен паркинг с 18 паркоместа“, находящ се на ул. „5046-та“, ж.к. „Дружба 1“, район „Искър“, гр. София, Столична община, с възложител район „Искър“ – Столична община 03.10.2022
Инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци, стъкло и земни маси“, в поземлен имот с идентификатор 68134.502.286, бул. „Илиянци“ № 76, р-н „Сердика“, Столична община, с възложител „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД 03.10.2022
Инвестиционно предложение за: „Разширяване на площта на площадката и добавяне на нови отпадъци и дейности по събиране, съхранение (R13) и третиране (сортиране, рязане, разглобяване R12) на отпадъци от катализатори на черни и цветни метали (ОЧЦМ), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО, автомобилни катализатори и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)“ на обект в поземлени имоти с идентификатори 00357.5350.130 и 00357.5350.127, гр. Нови Искър, община Столична, с възложител „АЛФЕ МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД 03.10.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на комплекс за спорт, атракции, обществено обслужване, конна база, административнобитови сгради и пречиствателно съоръжение“, в поземлен имот с идентификатор 44063.6215.3627, с. Лозен, р-н "Панчарево", Столична община, с възложител „ТЕМУДЖИН“ ЕООД 03.10.2022
Декларации/молби по чл. 23/24 на НОАМТЦУПСО 30.09.2022
Инвестиционно предложение за: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.3141, гр. София, район „Витоша“, Столична община, с възложител „ТАМАРИНД ПРОПЪРТИС“ ООД 29.09.2022