Обратно Заповед за приемане на граждани и организации в приемните дни на кмета на СО, председателя на СОС, секретаря и зам.-кметовете на СО и директорите на дирекции

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 2 и т. 3 от Устройствения правилник за организацията и дейността на Столичната общинска администрация (утвърден със Заповед № СОА18-РД09-57/24.01.2018 г. на кмета на Столична община); чл. 43, ал. 3 и ал. 4 от ЗМСМА; чл. 1 и сл. от Наредбата за обмена на документи в администрацията (приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г., обн. ДВ. бр. 48 от 23.05.2008 г., изм.) кметът на Столичната община издаде заповед № СОА18-РД09-179/16.02.2018 г. относно приемането на граждани и организации в приемните дни на кмета на Столична община (CO), председателя на Столичния общински съвет (СОС), секретаря на CO, зам.-кметовете на CO, директорите на дирекции в CO.

Желанието за прием на граждани и организации се заявява чрез подаване на писмено заявление или съставяне на протокол за устно заявяване за среща.

Приемането на искането на заявителя за прием, се осигурява:

1. на място в сградата на Столична община на ул. „11-ти август“ № 4, ет. 1, ст. № 3;

2. чрез устно заявяване – на телефонен номер 02 9377 582, като за извършеното се съставя протокол от служител на отдел „Координация на административни процеси и прием на граждани и организации“ в CO;

3. заявления за среща със заместник-кмет на CO или председателя на Столичния общински съвет се приемат и по електронен път на адрес: https://usl.sofia.bg.

Приемането на граждани и организации от главния архитект на CO се осъществява по ред, регламентиран със заповед на главния архитект на CO.

 

ОБРАЗЦИ:

Заявление за среща в приемен ден
Протокол за устно заявяване на среща